Зорилго

  1. Гадаад буюу нийгэмд чиглэсэн зорилго:
    • Улаанбаатар хотын хэмжээнд иргэний оролцоонд тулгуурласан үр ашигтай бүтээлч шударга захиргаа хөгжүүлэх
  2. Дотоод буюу өөрийн зорилго:
    • Мэдлэгийг эрэн сурвалжилдаг, олж цуглуулдаг, шинээр бий болгодог, хадгалдаг, системтэй түгээн дэлгэрүүлдэг, бүтээлч чадварлаг суралцагч байгууллага болох
  3. Байгууллагын зорилго:
    • Улаанбаатар хотын иргэдийг хот, түүний удирдлагатай амьд холбоогоор холбох, иргэд хотын удирдлага хамтран хот, түүний оршин суугчдын аж амьдралын асуудлыг оновчтой шуурхай үр ашигтай тогтвортой шийдвэрлэ- дэг бүтээлч хамтын ажиллагааг бий болгох