Хориглох зүйлс

Хэлтсийн үйл ажиллагаанд хориглох зүйлс

 1. Сонгууль зохион байгуулах, хорооны хуралд зохион байгуулалтын асуудал оруулах
 2. Шүүн таслах үйл ажиллагаа явуулах
 3. Улс төрчид , улс төрийн нам, улс төрийн үзэл суртлын сурталчилгаа хийх
 4. Ашгийн төлөө ажиллах, ашгийн төлөө ажилладаг, ажиллаж байгаа хүмүүс, байгууллагад үйлчлэх
 5. Өрсөлдөгч талуудын аль нэгний ашиг сонирхолд үйлчлэх
 6. Хувийн ашиг сонирхолд үйлчлэх
 7. Хотын удирдлага болон төрийн захиргааны төв байгууллагын нэрийн өмнөөс ямар нэг амлалт авах, баталгаа гаргах

Чиг үүрэг

 • Нийслэлийн Иргэний танхимын үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, нийслэлийн тулгамдсан асуудлын нээлттэй хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах, гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих;
 • Дүүрэг хороодод "Иргэний танхим" байгуулах арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, шууд ардчиллыг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах;
 • Дүүргмйн иргэдийн төлөөлөгчийн хуралтай харилцах ажиллагааг зохион байгуулах;
 • Иргэний оролцоо шууд ардчиллыг хөгжүүлэх асуудлаар сургалт семинар зохион байгуулах, гарын авлага материал бэлтгэх, тараах;
 • Нийслэлийн иргэд, олон нийтийн санаа бодлыг судлах, социологийн асуулга явуулах, хэвлэл мэдээллийн сурталчилгаа эрхлэх;

Зорилго

 1. Гадаад буюу нийгэмд чиглэсэн зорилго:
  • Улаанбаатар хотын хэмжээнд иргэний оролцоонд тулгуурласан үр ашигтай бүтээлч шударга захиргаа хөгжүүлэх
 2. Дотоод буюу өөрийн зорилго:
  • Мэдлэгийг эрэн сурвалжилдаг, олж цуглуулдаг, шинээр бий болгодог, хадгалдаг, системтэй түгээн дэлгэрүүлдэг, бүтээлч чадварлаг суралцагч байгууллага болох
 3. Байгууллагын зорилго:
  • Улаанбаатар хотын иргэдийг хот, түүний удирдлагатай амьд холбоогоор холбох, иргэд хотын удирдлага хамтран хот, түүний оршин суугчдын аж амьдралын асуудлыг оновчтой шуурхай үр ашигтай тогтвортой шийдвэрлэ- дэг бүтээлч хамтын ажиллагааг бий болгох

Мэндчилгээ

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны Иргэний оролцооны хэлтсийн мэндчилгээ

Үндсэн зарчимууд

Хэлтсийн дотоодод баримтлах үндсэн зарчимууд

 1. Ил тод нээлттэй ардчилсан байдал
 2. Харилцан бие биеээсээ суралцсан хамтач үйл ажиллагаа
 3. Харилцан бие биенээ хүндэтгэсэн найрсаг харилцаа
 4. Хөдөлмөрийн хуваариар хуваарьлагдсан боловч шаардлгатай нөхцөлд хамтарсан хүчин чармайлт
 5. Аливаа саад бэрхшээлийг гэтлэн ажлаа хурдан шуурхай чанартай гүйцэтгэх эрмэлзлэл