Үндсэн зарчимууд

Хэлтсийн дотоодод баримтлах үндсэн зарчимууд

  1. Ил тод нээлттэй ардчилсан байдал
  2. Харилцан бие биеээсээ суралцсан хамтач үйл ажиллагаа
  3. Харилцан бие биенээ хүндэтгэсэн найрсаг харилцаа
  4. Хөдөлмөрийн хуваариар хуваарьлагдсан боловч шаардлгатай нөхцөлд хамтарсан хүчин чармайлт
  5. Аливаа саад бэрхшээлийг гэтлэн ажлаа хурдан шуурхай чанартай гүйцэтгэх эрмэлзлэл