Хориглох зүйлс

Хэлтсийн үйл ажиллагаанд хориглох зүйлс

  1. Сонгууль зохион байгуулах, хорооны хуралд зохион байгуулалтын асуудал оруулах
  2. Шүүн таслах үйл ажиллагаа явуулах
  3. Улс төрчид , улс төрийн нам, улс төрийн үзэл суртлын сурталчилгаа хийх
  4. Ашгийн төлөө ажиллах, ашгийн төлөө ажилладаг, ажиллаж байгаа хүмүүс, байгууллагад үйлчлэх
  5. Өрсөлдөгч талуудын аль нэгний ашиг сонирхолд үйлчлэх
  6. Хувийн ашиг сонирхолд үйлчлэх
  7. Хотын удирдлага болон төрийн захиргааны төв байгууллагын нэрийн өмнөөс ямар нэг амлалт авах, баталгаа гаргах