Хориглох зүйлс

Нийслэл анх удаа Иргэдийг хүлээн авах төвтэй болж, энэхүү төв нээгдсэнээр, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар болон, харьяа хэлтэс, газруудад ирүүлсэн санал, өргөдөл, хүсэлт, гомдол, мэдэгдэл болон бусад баримт, матөриалыг иргэдийг хүлээн авах төвийн ажилтан хүлээн авч, Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтнуудаар шийдвэрлүүлэх ажлыг гүйцэтгэж байна. Нийслэлийн бүтцэд Иргэний оролцооны хэлтэс, Иргэний танхим шинээр байгуулж, нийслэлээс гарах шийдвэрт иргэдийн санал бодлыг тусгадаг тогтолцоонд шилжлээ. Шууд ардчиллыг хөгжүүлж, иргэний оролцоог нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд нийслэл, дүүргүүд, 34 хороонд Иргэний танхим байгуулсан байна.

дэлгэрэнгүй : Иргэний танхим байгуулж, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүллээ.