Хориглох зүйлс

  • Print

1.1.Энэ хуулийн зорилт нь иргэн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд төрөөс  тавих хяналтын  зарчим,  эрх зүйн үндсийг тогтоож, түүнийг хэрэгжүүлэх нийтлэг үндэслэл, шалгуулагч этгээдийн эрх ашгийг хамгаалах, шалгалт хийх журам, хяналтын байгууллага, албан тушаалтны нийтлэг эрх, үүргийг тодорхойлохтойхолбогдсон  харилцааг зохицуулахад оршино.

Дэлгэрэнгүй : Хяналтын тухай хуулийн төсөл