Зөвшилцөлд хүрэх нь

Илгээмж боловсруулах нь

 дэлгэрэнгүй:

Зөвшилцөлд хүрэх нь
ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЖ, ШУУД АРДЧИЛЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХЭД ИДЭВХЖҮҮЛЭГЧДЭД ЧАДАВХ БИЙ БОЛГОХ НЬ
ШУТИС Т.Амаржаргал Доктор.Ph.D.

дэлгэрэнгүй:

Нөлөөллийн ажлыг хэрхэн явуулах вэ?
ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЖ, ШУУД АРДЧИЛЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХЭД ИДЭВХЖҮҮЛЭГЧДЭД ЧАДАВХ БИЙ БОЛГОХ НЬ
ШУТИС Т.Амаржаргал Доктор.Ph.D.

дэлгэрэнгүй:

Эрх зүйт ёс ба Нийтийн захиргаа
Илтгэгч М.Мөнхбаатар

дэлгэрэнгүй: