Хороодтой хамтран ажиллах төлөвлөгөө боловсруулах семинар

Нийслэлийн иргэний танхимд Хороодтой хамтран ажиллах төлөвлөгөө боловсруулах семинарыг хороодын дарга болон ШАБ нарт НИТХ-ын Ажлын албаны Иргэний оролцооны хэлтсийн дарга докторант Б.Баттүвшин 2012 оны 11-р сарын 15, 16-ны өдрүүдэд удирдан явуулав.