Үйл ажиллагаа

  • Нийслэлийн Иргэний танхимын үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, нийслэлийн тулгамдсан асуудлын нээлттэй хэлэлцүүлгийг зохион байгуулах, гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих;
  • Дүүрэг хороодод "Иргэний танхим" байгуулах арга зүйн туслалцаа үзүүлэх, шууд ардчиллыг хөгжүүлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах;
  • Дүүргмйн иргэдийн төлөөлөгчийн хуралтай харилцах ажиллагааг зохион байгуулах;
  • Иргэний оролцоо шууд ардчиллыг хөгжүүлэх асуудлаар сургалт семинар зохион байгуулах, гарын авлага материал бэлтгэх, тараах;
  • Нийслэлийн иргэд, олон нийтийн санаа бодлыг судлах, социологийн асуулга явуулах, хэвлэл мэдээллийн сурталчилгаа эрхлэх;